VestiInformacijeKulturaPrivreda

JKP Vidrak povecao cene korisničkih usluga od 1. marta 2018

Pravni osnov za donošenje cena komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici sadržan je u Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“ br.88/2011 i 104/16) gde je članom 28. propisano da odluku o promeni cena komunalnih usluga donosi vršilac komunalne delatnosti i da na odluku o promeni cena komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom i upravljanja grobljima i sahranjivanje, osim prevoza posmrtnih ostataka umrlog, saglasnost daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
Članom 11. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP“Vidrak“ Valjevo („Sl.glasnik grada Valjeva“ br.5/13) utvrđeno je da, radi obezbeđenja opšteg interesa u delatnosti za koju je Preduzeće osnovano, Skupština grada daje saglasnost na tarifu (odluku o cenama i tarifni sistem i dr.)
Članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“ br.88/2011 i 104/16) propisana su načela za određivanje cena komunalnih usluga, a kao jedno od bitnijih načela je dovoljnost cene da pokrije poslovne rashode. Jasno je da cene onda treba usklađivati sa tržišnim kretanjima kako preduzeće ne bi ugrozilo likvidnost i mogućnost kontinuiranog poslovanja. Cene usluga JKP “Vidrak“ daleko su najniže u poređenju sa drugim komunalnim preduzećima u Republici Srbiji.
U ceni komunalnih usluga,pored goriva, rezervnih delova i dr. u najvećem procentu je sadržana cena rada. Minimalna cena rada, koju donosi Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, a čija primena je obavezujuća, se više puta povećavala u periodu od 2014. god. kada je bila 115,00 din. neto po radnom času, do 2018. god. kada iznosi 143,00 din. neto po radnom času.
Povećanje cena komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici iznosi 12% a cene bi se, po dobijanju saglasnosti Skupštine grada primenjivale od 01.03.2018. god. a što u apsolutnom iznosu, za prosečnog korisnika usluga (75m2 ) iznosi 50,00 din. povećanja.

 

Prikaži više

Slične objave

Close