Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Danas je održana 29. sednica Gradskog veća,

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa suficitom iz prethodne godine u iznosu od 3.506.982.051,47 dinara, a ostvareni su u iznosu od 3.285.825.426,78 dinara. Planirani prihodi i primanja iz budžeta su 3.317.455.636,22 dinara, a ostvareni u iznosu 3.152.718.152,53 dinara, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 189.526.415,25 dinara, a ostvareno 133.106.633,08 dinara. Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.610.227.482,49 dinara.

Utvrđena je Odluka o javnom zaduživanju grada Valjeva, gde se odobrava zaduživanje grada Valjeva na iznos od 85.000.000,00 dinara, za finansiranje nabavke zemljišta ukupne površine 18,14 hektara zbog proširivanja privredne zone. Grad Valjevo u 2021. godini planira proširivanje privredne zone, a ukupan obim planiranih sredstava Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu, nije dovoljan za finansiranje svih aktivnosti u tekućoj godini. S toga je deo nedostajućih sredstava neophodno obezbediti putem kreditnog zaduženja grada na finasijskom tržištu. Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je saglasnost za kreditno zaduženje grada Valjeva za finansiranje investicionih rashoda, a planirani period otplate duga je godinu dana.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu – prvi rebalans. Ovom Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu – prvi rebalans, planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.541.700.000 dinara sredstava budžeta grada i 78.968.023,92 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da su ukupno planirana javna sredstva u iznosu od 3.620.668.023,92 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 539.699.644,52 dinara, od čega su primanja od zaduživanja povećana za 85.000.000 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika umanjena za 19.989.969,72 dinara.

Sledeća tačka dnevnog reda bila je predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture Prvom izmenom Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture opredeljena su ukupna sredstva od 823.661.187 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatrani su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja i to: JKP „Polet“, JKP „Toplana – Valjevo“, u okviru čega je i program obavljanja dimničarskih usluga za 2021. godinu i saglasnost na izmene i korišćenje subvencija ovog preduzeća. Zatim utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekta javnog vodovoda i kanalizacije JKP „Vodovod – Valjevo“.

Utvrđeni su i predlozi Zaključka o usvajanju sledećeih izveštaja o radu za 2020. godinu: Centra za socijalni rad „Kolubara“,  Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ i Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“.

Utvrđen je predlog Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva.  Objedinjavanjem određenih parcela u kompleks zemljišta u javnoj svojini Grada, stvorili bi se uslovi za formiranje jedinstvenog kompleksa građevinskog zemljišta u skladu sa Planom generalne regulacije „Privredna zona“, a prema potrebama zainteresovanih investitora za izgradnju privrednih objekata i otvaranje novih radnih mesta.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o pogrebnoj delatnosti. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja pogrebne delatnosti na teritoriji grada Valjeva, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, kao i nadzor nad sprovođenjem odluke.

Razmatran je predlog odluke o izmeni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim telima koji je Skupštini grada Valjeva podnela odbornica grada Valjeva prof.dr Snežana Rakić. Polazeći od epidemiološke situacije, ciljeva koji se žele ostvariti kroz realizaciju budžeta grada Valjeva, kao i stava dela odbornika Skupštine grada Valjeva, predlaže se donošenje odluke kojom će se smanjiti iznos naknade odbornicima za učešće u radu Skupštine grada Valjeva, tako da se za odbornike po sednici Skupštine naknada smanji sa 10.000 dinara na 5.000 dinara, a naknada za predsednike odborničkih grupa smanji sa dosadašnjih 12.000 dinara na 5.000 dinara.

Utvrđen je predlog Zaključka o usvajanju izveštaja o ostvarivanju programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2020. godini. Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2020. godini planirani su projekti i aktivnosti u ukupnom iznosu od 39.331.000,00 dinara.

Članovi Gradskog veća utvrdili su Izveštaj o radu žalbene komisije grada Valjeva, kao i rešenje o davanju saglasnosti na Odluku komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!