Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

fabrika Krušik raspisuje Konkurs za prijem na odredjeno vreme!

Na osnovu Odluke generalnog direktora br. 20/01- 346 od 15.05.2020 godine

Holding korporacija “Krušik“ a.d. Valjevo raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vreme i to:

„Tehnolog I“-15 izvršilaca

Posebni uslovi:

Stečeno visoko obrazovanje mašinske, elektro, tehnološke, metalurške i hemijske struke:

-na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

-na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme od 6 meseci.

Opšti uslovi:

-da su kandidati državljani Republike Srbije

-da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Kandidat je dužan da dostavi:

– prijavu na konkurs (prijava treba da sadrži: osnovne lične podatke, adresu, kontakt

telefon i kraću biografiju)

– dokaz o stečenom obrazovanju

– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)

– uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne  stariji od

šest meseci)

– uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (ne stariji od šest

meseci)

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu:

  Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo

  Vladike Nikolaja br. 59, 14000 Valjevo

  sa naznakom  „za Kadrovsku službu“

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Milada Lazarević, broj telefona 221-121 lokal 2430.

Komisija za sprovođenje procedure za izbor kandidata po javnom konkursu će pristigle prijave razmotriti i predložiti Generalnom direktoru listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će odbaciti   zaključkom protiv koga nije dozvoljena žalba. Komisija će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, obavestiti učesnike o rezultatima konkursa.

Oznake
Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Kliknite da pročitate obeležen tekst!