Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2019. GODINI

 

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

OBLAST SPROVOĐENJA

 Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalne zaštite  i humanitarnog rada,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

isplatu naknade  za  obavljen  posao  licima  angažovanim  na  javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;

 

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 • organi jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove i javna preduzeća
 • privredna društva
 • preduzetnici
 • zadruge
 • udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:

 • zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji sa evidencije NSZ-Filijala Valjevo,
 • je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);
 • je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

III PODNOŠENJE PRIJAVE Dokumentacija za podnošenje prijave:

 • popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.), fotokopija licence za pružanje navedenih usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite;
 • informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

 

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova donose se na osnovu bodovne liste formirane od strane Nacionalne službe, a nakon provere ispunjenosti uslova iz Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca-izvođača javnog rada, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odlukom Gradonačenika grada Valjeva, a po mišljenju i preporuci Komisije, se donosi konačna lista javnih radova koje finansira grad Valjevo.

Komisija, u saradnji sa Nacionalnom službom, zadržava pravo da prilikom predloga za odlučivljnje koje potpisuje Gradonačelnik, izvrši korekciju dužine javnog rada i/ili broja lica, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za Javne radove.

Spisak poslodavaca-izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

Gradonačelnik, direktor Filijale Nacionalne službe i poslodavac – izvođač javnog rada zaključuju ugovor o sprovođenju javnog rada, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Rok za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada je 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova radno angažuje lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba, u saradnji sa poslodavcem.

Datum angažovanja lica sa kojim je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 40 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

 • novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 • specifikacija sredstava/materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja;
 • odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca-izvođača javnog rada;
 • dokaz o izvršenoj registraciji menica (za pravno lice);
 • fotokopija/očitana lična karta korisnika sredstava/žiranta;

U cilju zaključenja ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

 1. ZA PREDUZETNIKA:

– dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem;

 1. ZA PRAVNO LICE:–  dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
 1. ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

 izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost  prilaganja sredstva obezbeđenja (menice).

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, privatni izvršitelj i sl.).

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog lica angažovanog na javnom radu.

VI OBAVEZE IZVOĐAČA JAVNOG RADA

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 lica angažovana na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze; u slučaju prestanka radnog angažovanja lica poslodavac je u obavezi da u roku od 15 dana od dana prestanka radnog angažovanja izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem, za preostalo vreme trajanja ugovora, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem;

– obezbedi vođu programa javnog rada za nezaposlenih lica angažovanih na javnom radu;

– organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

– izvrši prijavu angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje;

– redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;

– redovno vrši isplatu ugovorene naknade za obavljen posao na tekuće račune angažovanih lica;

– redovno vrši isplatu naknade troškova prevoza angažovanim licima;

– mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada na propisanom obrascu;

– blagovremeno izvesti Nacionalnu službu o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada;

– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada.

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

 

VII OSTALE INFORMACIJE

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Filijala Valjevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Filijala Valjevo, telefon: 295-628  i 295-632.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren do 26.04.2019.godine.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!