Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016), Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-645/2017 od 26.01.2017.godine Opštinska uprava Osečina oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

I. Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

II. Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto građevinski inspektor, u zvanju  – 1 izvršilac.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti prirodnih nauka-prostorni planer  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci;  znanje rada na računaru (MS Office paket, internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti  kojima se uređuje položaj jedinice lokalne samouprave, kao i opštih propisa o radu, propisa o kancelarijskom poslovanju, poznavanje propisa koji regulišu planiranje i izgradnju (Zakon o planiranju i izgradnji) poznavanje propisa koji regulišu upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku)-usmeno;  znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto komunalni inspektor, u zvanju savetnik

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti zdravstvenih nauka-dipl.sanitarni inženjer  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci;  znanje rada na računaru (MS Office paket, internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti  kojima se uređuje položaj jedinice lokalne samouprave, kao i opštih propisa o radu, propisa o kancelarijskom poslovanju, poznavanje propisa koji regulišu komunalnu delatnost (Zakon o komunalnoj delatnosti) poznavanje propisa koji regulišu upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku)-usmeno;  znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine komunikacije – usmeno.

3. Radno mesto poslovi planiranja odbrane i planiranje zaštite od elementarnih nepogoda,  u zvanju savetnik,

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka-bezbednosti- dipl.menadžer bezbednosti  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci;  znanje rada na računaru (MS OFFICE paket i internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti  kojima se uređuje položaj jedinice lokalne samouprave, kao i opštih propisa o radu, propisa o kancelarijskom poslovanju, poznavanje propisa koji regulišu odbranu i pitanja zaštite i spašavanja ( Zakon o odbrani i Zakon o vanrednim situacijama), poznavanje  propisa koji regulišu upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku)-usmeno;  znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Osečina

IV Adresa na koju se podnose prijave: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina

V Lica zadužena za davanje obaveštenja: Konkursna komisija, tel.014/451-158

VI Uslovi za rad na radnom mestu: da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisima i aktom o sistematizaciji radnih mesta

VII Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Kandidati koji konkurišu na radno mesto pod rednim brojem 1.,2. i 3. dužni su da prilože dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 3 godine radnog iskustva u struci na poslovima

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku obaviće se u roku od 7 dana od dana zaključenja konkursa, na adresi Opštinska uprava Osečina Karađorđeva 78,  o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici opštine Osečina: www.osecina.com i kandidati koji konkurišu.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!