ИнформацијеПривреда

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Предмет Јавног позива је избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда које су прикључене на систем даљинског грејања.

Реализација енергетске санације предвиђена је Пројектом „Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“ (у даљем тексту: Пројекат) који заједнички реализују Министарство рударства и енергетике, Град Ваљево, ЈКП „Топлана-Ваљево“ и Европска банка за обнову и развој (у даљем тексту: ЕБРД).

Концепт реализације Пројекта се налази у прилогу овог јавног позива.

У Буџету Републике Србије за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 50 милиона евра за обезбеђивање кредита за реализацију Пројекта. ЕБРД планира да обезбеди бесповратна средства за даљи развој Пројекта, припрему елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, финансирање надзора над извођењем радова, помоћ при имплементацији Пројекта и инвестиционих грантова у износу до 20%. Република Србија планира да, кроз Министарство рударства и енергетике, обезбеди инвестициони грант у износу од 30% потребних средстава за извођење радова.

На основу наведеног, планира се да укупан износ бесповратних средстава за извођење радова за крајње кориснике буде најмање 50%.

Пријавом по овом јавном позиву стамбена заједница не преузима правне нити финансијске обавезе према осталим учесницима пројекта и не обавезује се да ће у наредном периоду закључити било какав уговор о финансирању енергетске санације.

На Јавном позиву могу учествовати стамбене заједнице које испуњавају следеће услове:

1) Објекат/објекти стамбених заједница морају имати употребну дозволу или да је објекат уписан у катастар непокретности;

2) Објекат/објекти стамбених заједница морају бити прикључени на систем даљинског грејања;
3) Одлуку о учешћу на јавном позиву доноси скупштина сваке стамбене заједнице, већином коју чине најмање две трећине (2/3) укупног броја гласова при чему је неопходно да је на систем даљинског грејања прикључено минимум 70% од укупног броја станова и локала.
4) Минималан број пријављених за сваку стамбену заједницу је 3 (три).
5) Објекат није под заштитом споменика културе или под претходном заштитом

Право подношења пријаве имају стамбене заједнице са територије града Ваљева, које су уписане у регистар стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда, које су формиране искључиво у стамбеним и стамбено – пословним зградама и које имају изабраног управника или професионалног управника (у даљем тексту: управник).

Пријава се подноси као појединачна (за једну стамбену заједницу) или као заједничка (за више стамбених заједница које су део једног објекта).

Појединачну пријаву подносе стамбене заједнице којима се, у моменту објављивања јавног позива, мерење испоручене топлотне енергије врши путем засебног мерног уређаја.

Уколико се путем једног мерног уређаја (мерила топлотне енергије – калориметра) врши мерење испоручене топлотне енергије за више стамбених заједница, пријаву морају заједнички поднети све стамбене заједнице којима се мерење испоручене топлотне енергије врши путем тог мерног уређаја (заједничка пријава).

Табела са распоредом мерних уређаја према зградама/улазима (стамбеним заједницама), чини саставни део јавног позива.

Локали који се налазе објектима и саставу стамбених заједница ће се третирати на исти начин као и станови, у оквиру овог јавног позива и надаље ће се користити заједнички назив „стан“

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ
ПРИЈАВЕ

1. Појединачну пријаву (Прилог 1) у оригиналу, уколико се пријава подноси за једну стамбену заједницу,
2. Заједничка пријава (Прилог 2) у оригиналу, уколико се пријава подноси за више стамбених заједница,
3. Доказ о упису Стамбене заједнице у регистар стамбених заједница,
4. Записник са одлуком стамбене заједнице о учешћу на јавном позиву потписан од стране Управника, записничара ако је одређен, као и свих лица која су учествовала у раду седнице скупштине стамбене заједнице,
5. Доказ о правном статусу објекта ( Употребна дозвола или Решење о озакоњењу или Извод из листа непокретности из ког произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи ).

Пријаве на јавни позив подносе Управници стамбених заједница путем обрасца Пријаве (образац Пп или Пз).

За тачност података садржаних у Пријави, записнику и одлуци стамбене заједнице, одговара управник стамбене заједнице.
IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ваљева www.valjevo.rs

Uspon
Back to top button