Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePrivreda

KRUŠIK:KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu Odluke generalnog direktora br. 20/01-159 od 09.03.2021. godine
Holding korporacija “Krušik“ a.d. Valjevo raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vreme i to:

„Tehnolog I“-20 izvršilaca

– 3 diplomirana/master inženjera (oblast telekomunikacije)
– 2 diplomirana/master inženjera (oblast laserska tehnika)
– 2 diplomirana/master inženjera (oblast metalurgija i termotehnika)
– 3 diplomirana/master inženjera (oblast proizvodno mašinstvo)
– 3 diplomirana/master inženjera (oblast sistemi naoružanja/raketna tehnika)
– 2 diplomirana/master inženjera (oblast mehatronika/automatike)
– 3 diplomirana/master inženjera (oblast softversko inženjerstvo)
– 2 diplomirana/master inženjera (oblast sistemi upravljanja).

Posebni uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje tehničke struke:
-na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
-na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme od 6 meseci.

Opšti uslovi:
-da su kandidati državljani Republike Srbije
-da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Kandidat je dužan da dostavi:
– prijavu na konkurs (prijava treba da sadrži: osnovne lične podatke, adresu, kontakt
telefon i kraću biografiju)
– dokaz o stečenom obrazovanju
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
– uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od
šest meseci).
– uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (ne starije od šest
meseci).

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu:

Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo
Vladike Nikolaja br. 59, 14000 Valjevo
sa naznakom „za Kadrovsku službu“

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Milada Lazarević, broj telefona 014/221-121 lokal 2430.
Komisija za sprovođenje procedure za izbor kandidata po javnom konkursu će pristigle prijave razmotriti i predložiti Generalnom direktoru listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dozvoljena žalba.

Komisija će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, obavestiti učesnike o rezultatima konkursa.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!