ВестиИнформације

Одржана 66. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Ваљева. Законом о порезима на имовину прописано је да просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Утврђен је предлог Одлуке о давању на употребу и привремено коришћење објеката бр. 1 и бр. 2 постојећих на катастарској парцели бр.838/1 КО Тубравић Земљорадничкој задрузи Брезовице-органик Брезовице, Брезовице бб. Земљораднича задруга обратила се захтевом за давање на употребу и привремено коришћење непокретности, које су биле власништво стечајног дужника А.Д. „ВИК“ Ваљево, а које је Република Србија стекла у својини, на основу решења Министарства финансија, Пореске управе-Филијала Ваљево од 2006. године и исте дала на привремено коришћење, чување и управљање граду Ваљеву. У захтеву је неведено да би у објектима била отворена млекара за производњу органског сира и кајмака.

Такође је утврђен предлог измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2018. години. У Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2018. години тачка 2 мења се и гласи „Средства из тачке 1 овог програма користиће се за финансирање следећих пројеката и активности: Контрола квалитета ваздуха и мерење нивоа комуналне буке у граду, Активности у ЗПД „Клисура реке Градац“, Уклањање дивљих депонија са територије града Ваљева, Специјализоване услуге-усклађивање пројеката, програма и планова из области заштите животне средине, Машине и опрема-апропријације је намењена опремањем ЈКП „Водовод“, Зграде и грађевински објекти-фабрика за пречишћавање отпадних вода и пројектовање кишне и фекалне канализационе мреже и студија економске исплативости технологије прераде отпадних вода Дивчибаре и ревизија пројекта канализације са постројењем за пречишћавање отпадних вода Дивчибаре, Капиталне субвенције нефинансијским предузећима и организацијама“.

Одбијена је жалба ПП „Лорд“ д.о.о. из Ваљева изјављена на Решење Градске управе града Ваљева и приговор Владимира Андрејевића из Ваљева изјављен на Закључак Одељења за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и обједињену процедуру.

Uspon
Back to top button