Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Održana je 9 Sednica Skupštine grada Valjeva

U Velikoj sali Centra za kulturu Valjevo danas je održana deveta sednica Skupštine grada Valjeva. Sednica je održana uz pridržavanje svih epidemioloških mera, a odbornici su odlučivali o 5 tačaka dnevnog reda.

Usvojena je Odluka o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Valjeva – prva izmena, kao i Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije „Privredna zona“ – druga izmena.

Izmene i dopune GUP – a odnose se na proširenje granica obuhvata plana u KO Popučke i obuhvataju okvirno površinu od 35.0 ha, tako da će površina GUP – a sa predmetnim proširenjem iznosti oko 2665,0 ha. Razlozi za izradu izmena i dopuna jesu stvaranje planskog osnova za realizaciju investicionih projekata u cilju privrednog razvoja grada Valjeva.  Razlog za brzu izmenu GUP – a Valjevo jeste i formiranje građevinske parcele za izgradnju privrednog kompleksa renomirane kompanije iz Nemačke koja posluje u oblasti industrije sanitarija. Kompanija je aktivna već 120 godina na tržištu. U toku trogodišnjeg/petogodišnjeg investicionog perioda, predviđa se da će nivo investicije iznositi oko 70.000.000 evra i da će biti zaposleno oko 800 novih radnika.

Potpisan je Memorandum o razumevanju od strane Ministarstva prevrede, kompanije iz Nemačke i grada Valjeva, u cilju pokazivanja spremnosti da unaprede međusobne odnose, kao i da jasno iskažu svoje namere da olakšaju predmetnu investiciju u Srbiji. Nacrt izmene i dopuna GUP – a biće izložen na javni uvid nakon obavljene stručne kontrole plana od strane Komisije za planove, u prostorijama Gradske uprave u vremenskom trajanju od 15 dana, a javni uvid u nacrt izmena i dopuna GUP – a biće oglašen i u lokalnom listu „Napred“. U skladu sa odredbama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, ne pristupa se izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna GUP – a na životnu sredinu.

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu, kao i Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade. Osnovni cilj Programa je otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta za namenu predviđene urbanističkim planovima, a u obimu koji omogućava postojeća infrastrukturna ili infrastruktura čija je izgradnja planirana. Grad Valjevo otuđuje iz javne svojine grada Valjeva neizgrađeno građevinsko zemljište ukupne površine 11,8, ha u javnu svojinu Republike Srbije, bez naknade. Razvojna agencija Srbije uputila je dopis 21.4.2021. godine kojim obaveštava grad Valjevo da je privredno društvo „Bizerba SE & Co. KG“,  dostavilo pismo o namerama kojim je iskazalo zainteresovanost za realizaciju investicionog projekta u gradu Valjevu. Imajući u vidu planiranu namenu određenih katastarskih parcela, utvrđena je njihova namena i predloženo donošenje Programa radi sprovođenja postupka otuđenja bez naknade u postupku međusobnog raspologanja vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Usvojena je Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Valjeva. Ovom odlukom obrazuju se mesne zajednice (seoske i gradske) , kao i oblici mesne samouprave i određuju se njihova područja i poslovi. Mesne zajednice se obrazuju radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva. Ovom odlukom se uređuje pravni status mesne zajednice, obrazovanje, odnosno ukidanje ili promena područja mesne zajednice, prava i dužnosti, broj članova saveta, nadležnost i način odlučivanja saveta, postupak izbora članova saveta, raspuštanje saveta, prestanak mandata članova saveta, finansiranje, saradnja mesne zajednice sa drugim mesnim zajednicama, postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje mesnih zajednica na teritoriji grada Valjeva.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!