Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijeKulturaPrivredaRegion

Šansa za Valjevce „“Konkurs za dobijanje stipendija za besplatne studije u Rusiji“

OBRAZOVANJE U RUSIJI

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbijei sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2020/2021. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji

 

Studenti imaju mogućnost da:

  • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
  • Studiraju besplatno
  • Dobijaju  novčanu  stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh
  • Budu smešteni u studentskom domu

 Odabir kandidata za školovanje vrši  se u dve etape.

I Etapa.  Odabir kandidata za školovanje vrši Rosotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji).

U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu  apliciranja na informacionom sistemu http://edu.rs.gov.ru  i prilože  u skeniranoj formi uz elektronsku prijavu sledeća dokumenta:

  • Popunjenu anketu-prijavu, sa priloženom fotografijom u boji.

U slučaju da polja obeležena  kao obavezna ne budu popunjena, Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije neće razmatrati dokumentaciju kandidata.

Anketa treba da bude  prvo popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana skenirana i priložena u odgovarajućem polju prijave

  • Kopiju prve strane pasoša (stranice koje se čitko vide i sadrže podatke relevantne za pripremu pozivnog pisma) i prevoda na ruski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pasoš treba da važi  najmanje  1,5 godinu od momenta potencijalnog izdavanja vize za studiranje u Rusiji ( mart 2022.g. i duže);

3) Kopiju lekarske potvrde o odsustvu HIV infekcije i bolesti SIDA;

4) Kopiju dokumenta iz medicinske ustanove zemlje prebivališta kandidata kojim se potvrđuje odsustvo medicinskih kontraindikacija za školovanje  u Ruskoj Federaciji (u Srbiji potvrda se izdaje  od strane lekara opšte prakse nadležnog Doma zdravlja na osnovu  sistematskog pregleda, u Domu zdravlja   „Medicina rada“,  u studentskoj poliklinici ili od strane privatne poliklinike) ;

5)  Kopiju dokumenta o obrazovanju i dodatak sa ocenama uz diplomu;

6) Kopiju uverenja o položenim ispitima (ocene), ako kandidat još nije završio studiranje;

7) Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko postoje) i teze za kandidate koji upisuju doktorski studije;

8) Po želji može da se  priloži i motivaciono pismo, pismo-preporuka i/ili podrške (mogu da budu na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban prevod kod sudskog tumača),  kopije nekih drugih zahvalnica, diploma, sertifikata i sl.

Pažnja!

U slučaju da kandidat nema dokumenta o obrazovanju, kandidat dostavlja poslednje uverenje o položenim ispitima sa ocenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje.

Za učenike srednjih škola potrebno je priložiti  svedočanstva  sa ocenama za 3  prethodno završena razreda i takođe ocene za prvo polugodište  poslednjeg 4. razreda.

Za studente 4. godine osnovnih studija potrebno priložiti potvrdu o položenim ispitima zaključno sa posljednjim zimskim ispitnim  rokom i  potvrdu o količini preostalih ispita do kraja studija (do sticanja diplome).

 

Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača.

Prilikom aplodovanja dokumenata  na sajtu http://edu.rs.gov.ru

potrebno skenirati original dokumenta i prevod na ruski jezik .

 U slučaju neispunjavanja bar jednog od zahteva, inostrani državljanin gubi pravo da se školuje u Ruskoj Federaciji, i njegova dokumentacija neće biti razmatrana.

Treba uzeti u obzir da pri popunjavanju prijave (Napravlenie podgotovki) šifra i naziv studijskog smera koje kandidat bira mora strogo da odgovara spisku studijskih smerova koji su objavljeni na sajtu www.russia-edu.ru .

 Kandidat ima pravo da samostalno izabere mesto svog budućeg školovanja  i ima pravo da navede  maksimalno do 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

U slučaju da nijedna od navedenih u anketi-prijavi obrazovnih institucija  zbog nekih razloga ne odabere kandidata kao svog budućeg studenta, pravo konačne odluke o određivanju osnovnog mesta studiranja  ima Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.

Kandidat će dobijati informaciju o toku razmatranja njegovog zahteva.  Zbog toga je obavezno  da se u anketi-prijavi obavezno navede ispravna  elektronska adresa.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dodatnim opšteobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe za račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata). Rok obuke na pripremnom fakultetu ili pripremnom odeljenju iznosi  jednu godinu, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima. Takvi kandidati moraju obavezno da navedu neophodnost obuke na pripremnim odeljenjima (fakultetima).

Raspodelu takvih kandidata po ruskim obrazovnim ustanovama u cilju obuke na pripremnom odeljenju (fakultetu) vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa federalnim organima vlasti u čijoj nadležnosti  su obrazovne institucije.

Kandidati koji konkurišu na smer grupe „Umetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. Pri tome  o konkretnim rokovima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama treba da se raspitaju i zakažu sami i o svom trošku polažu  dodatne ispite i testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita).

Informacije o datumima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u drugim obrazovnim institucijama nalaze se na sajtovima datih institucija.

Detaljnije informacije o spisku smerova na kojim se pri prijemu na osnovne i specijalističke studije mogu sprovoditi dodatna testiranja kreativnih sposobnosti i (ili) profesionalne orijentacije nalaze se na sajtu http://minobrnauki.rf i u informacionom sistemu na www.russia-edu.ru.

Kandidati koji apliciraju za programe specijalizacije u medicini  (ordinatura) moraju obavezno da vladaju ruskim jezikom u obimu koji je dovoljan za praćenje  nastave na obrazovnom programu( B2). Takvi kandidati se  ne raspoređuju  na pripremna odeljenja.

Dokumentacija koja nije kompletirana u skladu sa ruskim zahtevima, nije prevedena na ruski jezik i nema pečat sudskog tumača neće biti razmatrana.

Državljani Srbije, koji su se i ranije školovali u Ruskoj Federaciji, a koji završavaju školovanje u tekućoj školskoj godini i žele da ga produže na sledeći nivo stručnog obrazovanja, za produženje školovanja u okviru opšte kvote za Srbiju za 2020. godinu treba da prođu izbor u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pismu.

Rok  za predaju dokumentacije je  1. mart 2020. godine.

 II Etapa. U skladu sa rezultatima konkursa i prema uslovima, koji utvrđuje komisija koja se sastoji od predstavnika  Rossotrudničestva u Srbiji, ambasade Ruske Federacije u Srbiji, i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a takođe na osnovu analize i obrađivanja  podataka, spisak odabranih kandidata  Rossotrudničestvo šalje Ministarstvu obrazovanja i nauke Rusije u cilju sprovođenja druge etape konkursa.

Odabir stranih državljana, koje je preporučila Srbija u 2020/2021. akademskoj godini,  vrši  Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa  ruskim obrazovnim ustanovama uz pomoć Informaciono-analitičkog sistema formiranja i raspoređivanja kvota.

Stranim državljanima (specijalistima sa visokim obrazovanjem) koji se upisuju na školovanje po programu dodatnog stručnog obrazovanja (povećavanje profesionalnih kvalifikacija) državna akademska stipendija se ne isplaćuje.

Troškove prevoza kandidata do mesta školovanja, dobijanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja snosi sam kandidat i (ili) sponzor.

Konsultacije možete da dobijete na tel. broj : 011  2642-178

e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

Detaljna informacija o uslovima konkursa, studiranja i smeštaja:  https://russia.study

Minobrnauki Rossii – minobrnauki.rf

Rossotrudničestvo – http://rs.gov.ru/

Rosobrnadzor (voprosы priznaniя inostrannыh dokumentov ob obrazovanii) – http://obrnadzor.gov.ru

Konsultacije   u «Ruskom domu», ul. Kraljice Natalije 33, Beograd

21.januara  od 10.00 do 12.00

28.januara  od 14.00 do 16.00

31.januara  od 16.00 do 18.00

06.februara  od 10.00 do 12.00

11.februara  od 14.00 do 16.00

17.februara  od 16.00 do 18.00

25.februara  od 10.00 do 12.00

Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!