ВестиИнформацијеКултураПолитикаПривреда

Седница Градског већа одржана 4. маjа

Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2018. godini razmatran je na današnjem zasedanju. Osnovni cilj ovog Programa je raspodela sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada kojim se finansiraju planovi, programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada za period januar – decembar tekuće godine a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i gradskom odlukom o budžetu za tekuću godinu. Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u ovoj godini za 12 predloženih projekata predviđa 48.600.000,00 dinara.  Predloženi su sledeći projekti: kontrola kvaliteta vazduha i merenje nivoa komunalne buke u gradu, aktivnosti u ZPD “Klisura reke Gradac“, usklađivanje projekata, programa i planova iz oblasti zaštite životne sredine, uklanjanje divljih deponija sa teritorije grada Valjeva,nabavka opreme za potrebe Reciklažnog dvorišta, opremanje JKP “Toplana“ u cilju emisije štetnih gasova, nabavka opreme za crpne stanice i postrojenje za preradu otpadnih voda, projektovanje i izgradnja kišne i fekalne kanalizacije na području grada Valjeva, kapitalne subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama i tri projekta koja se odnose na Divčibare  i to izrada Studije ekonomske isplativosti tehnologije prerade otpadnih voda sa idejnim rešenjem, izrada projektne dokumentacijnje za postrojenje za preradu otpadnih voda i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda. Planirani iznos za ova tri projekta koji se odnose na Divčibare je 31.500.000,00 dinara. Raspodela sredstava za realizaciju projekata ovog programa vršiće se u skladu sa prilivom i na osnovu prioriteta koje tromesečno utvrđuje gradonačelnik na predlog nadležnog odeljenja za poslove zaštite životne sredine.

Utvrđen je predlog rešenja za utvrđivanje pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, investitoru Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj opštini Petnica, tako što se investitor oslobađa obaveze plaćanja iznosa od 65.029,77 dinara na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kojim se investitoru odobrava izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu vrši se preraspodela broja zaposlenih u subjektima sistema grada Valjeva prema potrebama efikasnijeg obavljanja poslova, a samim tim i funkcionisanja navedenih subjekata u sistemu grada. Izmene se odnose povećanje jednog zaposlenog u Turističkoj organizaciji Valjevo i povećanje dva zaposlena u Centru za kulturu Valjevo, dok je broj zaposlenih u UFK “Valis“, JKP “Vidrak“ i PU “Milica Nožica“ smanjen za po jednog izvršioca.

Poslovni objekat – zgrada Doma Vojske opredeljuje se za potrebe biblioteke, za obavljanje delatnosti Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović“ čiji je osnivač grad Valjevo. Biblioteka trenutno koristi prostor na dve lokacije u gradu koji nije adekvatan za obavljanje bibliotečko – informacione delatnosti. Prema stručnom mišljenju Narodne biblioteke Srbije objekat Doma Vojske prema standardima i zakonskim normama adekvatan je za privođenje nameni za obavljanje poslova u okviru  bibliotečko – informacione delatnosti.

Gradsko veće je utvrdilo predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Valjevo. Razlog za donošenje ovog rešenja sadržan je u potrebi da se Statut Centra za kulturu Valjevo uskladi sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Sve tačke dnevnog reda današnjeg zasedanja su prihvaćene i biće razmatrane na narednom skupštinskom zasedanju.

Uspon
Back to top button