Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni
glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05,
71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),
Vlada donosi
UREDBU
o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
„Službeni glasnik RS“, br. 66 od 7. maja 2020, 93 od 1. jula 2020, 94 od 3. jula 2020, 100 od
16. jula 2020, 109 od 21. avgusta 2020, 111 od 28. avgusta 2020.
Član 1.
Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti
COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva
za sprovođenje tih mera.
Član 2.
Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka na
javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja
zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno
rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom
domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje
između dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na
autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.
U javnom drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih
maski.
Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi
staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz st. 1. do
3. ovog člana.
*Službeni glasnik RS, broj 100/2020
Član 3.
Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada
ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda,
kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u
prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i
preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda,
odnosno instituta za javno zdravlje.
*Službeni glasnik RS, broj 111/2020
Čl. 4. i 5.
Brisani su (vidi član 2. Uredbe – 111/2020-3)
Član 6.
Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na
malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost,
odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u
zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih
mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da, u odnosu na zaposlene i
korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih
i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno
međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju
mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom
korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje
usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg
rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili
slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih
sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u
tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana.
Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se tako da objekti koji nemaju
baštu i noćni klubovi neće raditi od 21.00 čas do 06.00 časova narednog dana, dok
objekti koji imaju baštu neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta
od 21.00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 01.00 časa do 06.00 časova
narednog dana.
*Službeni glasnik RS, broj 111/2020
Član 7.
Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u
trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na
malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg
zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve
preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno
one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa
rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno
međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu
staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova,
mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom
korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika
usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o
proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja
na radu.
Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih
trgovinskih objekata ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do
06.00 časova narednog dana.
*Službeni glasnik RS, broj 111/2020
Član 7a
Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru
dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo
mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao
i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.
Kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na otvorenom prostoru,
dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između
posetilaca održava distanca od najmanje jedan i po metar, uz obavezno nošenje
zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.
*Službeni glasnik RS, broj 109/2020
Član 8.
Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u
objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje
širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost
korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno
međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz
primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova,
mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom
korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i
korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o
proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu.
Član 9.
Jedinice lokalne samouprave dužne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza
organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti
COVID-19, u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u
daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama može se odstupiti kada je to
potrebno za obavljanje službene dužnosti ovlašćenih službenih lica.
Autobuski prevoznici i autobuske stanice dužni su da obavljanje međumesnog linijskog,
posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama.
U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja
autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.
Autobuski prevoznici sa registrovanim redom vožnje u međumesnom prevozu
putnika u drumskom saobraćaju u obavezi su da do 1. septembra 2020. godine obavljaju
polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa
registrovanih redova vožnje. Od 1. septembra 2020. godine do 1. marta 2021. godine u
obavezi su da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje
od 25% polazaka sa svakog registrovanog reda vožnje, nakon čega je neophodno da
prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.
Autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u
drumskom saobraćaju do 1. marta 2021. godine obavljaju polaske sa odobrenog reda
vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim
međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih država za obavljanje prevoza
putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom,
nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim
dozvolama.
Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere
kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna
dezinfekcija svih prostorija autobuske stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba
zaštitnih sredstava tj. maski, obavezno merenje temperature putnicima u skladu sa posebnim
planom mera, koje su sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice
donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu).
Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava
bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija
železničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski).
Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima
treba organizovati prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz.
Železnički prevoznik i upravljač železničkih stanica dužni su da organizaciju i
obavljanje unutrašnjeg železničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.
Lučki operateri putničkih pristaništa dužni su da primenjuju preventivne mere kojima
se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.
*Službeni glasnik RS, broj 100/2020
Član 9a
Na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadležni organ proglasio
vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne
bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, danom stupanja na snagu akta o
proglašenju vanredne situacije primenjuju se sledeće posebne mere zaštite
stanovništva od zaraznih bolesti:
– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako
nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične
zaštite,
– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru
dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,
– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje
fizičke distance od dva metra,
– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih
zabavnih manifestacija,
– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih
klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana,
– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti
objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u
otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana,
– prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu
sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica
koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,
– puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i
obrazovanja,
– u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti
okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične
zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i
rukavica),
– u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i
dezinfekciju vozila,
– zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara,
– sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih
obreda,
– sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima
lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),
– česta dezinfekcija svih javnih objekata,
– dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim
zgradama (preporuka),
– što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih
sredstava.
Za svaku jedinicu lokalne samouprave, u slučaju proglašenja vanredne situacije
zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19
izazvane virusom SARS-CoV-2, Vlada može, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava
1. ovog člana, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od zarazne
bolesti COVID-19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalažu posebne
okolnosti.
Sprovođenje mera zaštite iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa zakonom utvrđenim
ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru predsednici opština, odnosno
gradonačelnici preko nadležnih opštinskih, odnosno gradskih organa i službi,
štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i nadležni zavodi,
odnosno instituti za javno zdravlje.
*Službeni glasnik RS, broj 93/2020
**Službeni glasnik RS, broj 94/2020
***Službeni glasnik RS, broj 100/2020
Član 9b
Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši
meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru,
propisanu ovom uredbom ili aktima Vlade donetim na osnovu ove uredbe.
*Službeni glasnik RS, broj 94/2020
Član 10.
Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, a koja su se u
smislu Odluke o važenju ličnih dokumenat državljana Republike Srbije za vreme vanrednog
stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 32/20), smatrala važećim, smatraće se važećim do okončanja
postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u
roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.
Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, pravna lica ovlašćena
za izdavanje registracionih nalepnica mogu izdavati registracione nalepnice za
motorna i priključna vozila upisana u jedinstveni registar vozila nezavisno od
činjenice koju oznaku registarskog područja nosi vozilo.
*Službeni glasnik RS, broj 100/2020
Član 11.
Postupci za utvrđivanje statusa stranih državljana, koji u smislu Odluke o statusu
stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj
41/20) nisu pokrenuti za vreme vanrednog stanja, pokrenuće se u roku od 30 dana od prestanka
vanrednog stanja, s tim što će se do okončanja tih postupaka smatrati da strani državljani
zakonito borave u Republici Srbiji.
Član 12.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:
1) Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju
prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog
prostora („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);
2) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata
prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Službeni glasnik
RS”, br. 39/20 i 63/20);
3) Odluke o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i
na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS”, broj
63/20);
4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač
Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);
5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim
školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja („Službeni glasnik
RS”, broj 30/20);
6) Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme
vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);
7) Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i
60/20);
8) Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola
(„Službeni glasnik RS”, broj 49/20);
9) Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog
stanja („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);
10) Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja
(„Službeni glasnik RS”, broj 41/20);
11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
(„Službeni glasnik RS”, br. 54/20, 59/20 i 63/20).
Član 13.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 110-3692/2020
U Beogradu, 7. maja 2020. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.
ODREDBE KOJE NISU UNETE U „PREČIŠĆEN TEKST“ UREDBE
Uredba o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19:
„Službeni glasnik RS“, broj 93/2020-12
Član 2.
U jedinicama lokalne samouprave u kojima je pre stupanja na snagu ove uredbe
proglašena i traje vanredna situacija zbog nastanka elementarne nepogode širenjem
epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, posebne mere
zaštite iz člana 1. ove uredbe (novi član 9a) primenjuju se od stupanja na snagu ove
uredbe.
Član 3.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Republike Srbije”.
Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti
COVID-19 : „Službeni glasnik RS“, broj 94/2020-3
Član 3.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike
Srbije”.
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti
COVID-19 : „Službeni glasnik RS“, broj 100/2020-3

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!