Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Održana 52. sednica Gradskog veća

Danas je održana 52. sednica Gradskog veća, na kojoj je utvrđen Plan generalne regulacije „Gradac“, kao i Plan generalne regulacije „Novo naselje“. Područje Plana generalne regulacije „Gradac“, obuhvata prostor između Suvoborske ulice na severu, na istoku obuhvata prostor do granice KO Valjevo sa KO Petnica i KO Bujačić, na jugu obuhvata Gradačku ulicu, a sa zapada je granica deo Ulice Prva Brazda i parcele uz reku Gradac. Planom je obuhvaćen prostor za koji se jasno uočava da je pretežno naseljen i koji po svojim osobinama i povezanošću sa centralnim delom grada, kao i morfologiji i nameni, pripada području koje je relativno jedinstveno, međusobno povezano i karakteristično urbano. Ukupna površina plana je 351, 1 ha. Izgrađeno zemljište zauzima površinu od oko 175,73 ha, dok ostale površine predstavljaju ostalo zemljište i to vodno i neizgrađeno zemljište.
Kada je reč o Planu generalne regulacije „Novo naselje“, pretežna planirana namena, odnosno prostor u obuhvatu Plana, namenjen je za sledeće pretežne namene, kao dominantne namene: mešovita stambeno – privredna namena ( koja obuhvata prostor uz Ulicu Vladike Nikolaja, od Ulice Boška Stojanovića do istočne granice Plana ) ; stambena namena manjih gustina ( koja zauzima približno polovinu planskog područja ) ; periurbano stanovanje ( locirano u severoistočnom delu planskog područja ); privredna namena, kao i generalno rešenje saobraćajne mreže, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i elektroenergetska infrastruktura. U granici obuhvata Plana je površina od oko 256,89 ha, a sve parcele se nalaze u KO Valjevo.

Članovi Gradskog veća su prihvatili Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštava grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2020. godinu. Shodno Odluci o istupanju opštine Mionica iz Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, ovo Pravobranilaštvo više ne zastupa opštinu Mionica.
Na današnjoj sednici Gradskog veća, prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja REC „Eko – Tamnava“ Ub, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, kao i JKP – a „Vidrak“, „Polet“, „Toplana“ i „Vodovod“. Takođe, prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe korišćena subvencija iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu i to: REC „Eko – Tamnava“ Ub, JP „Kolubara“, JKP – a „Polet“, „Toplana“ i „Vodovod“.

U okviru poslovanja JKP, utvrđena su rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program upravljanja komunalnim otpadom JKP „Vidrak“ za 2022. godinu, rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene, godišnji program upravljanja javnim parkiralištima, godišnji program održavanja čistoće na površinama javne namene, godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju i rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program održavanja javnih zelenih površina. Takođe, utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program obavljanja dimničarskih usluga za 2022. godinu JKP „Toplana“, kao i rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala istog preduzeća i Odluku o umanjenju iznosa fakturisanja usluge grejanja. Pored toga, prihvaćeno je i rešenje o davanju saglasnosti na program upravljanja i održavnja seoskih vodovoda JKP „Vodovod“ u 2022. godini.

Članovi Gradskog veća su prihvatili i rešenja o davanju saglasnosti na Program rada TO Valjevo i „Agrorazvoja“, za 2022. godinu.
Utvrđena je Odluka o pribavljanju neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, gde se pristupa pribavljanju neizgrađenog zemljišta čija je ukupna površina 19399 m2, za potrebe proširenja Novog groblja u Valjevu i izgradnju prostupne saobraćajnice u skladu sa zakonom.
Prihvaćena je Odluka o otuđenju nepokretosti – poslovnog prostora, postojećeg na katastarskoj parceli KO Valjevo, u Ulici Knez Mihailovoj. Grad Valjevo otuđuje iz javne svojine, a PD „Kompresor“ nekretnine doo Valjevo, pribavlja u svojinu, u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom nepokretnosti – poslovni prostor, površine 31 m2, koji se nalazi u sastavu porodične stambene zgrade. Poslovni prostor otuđuje se po ceni od 22.000 eura, u dinarskoj protivvredosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Članovi Gradskog veća su na današnjem zasedanju prihvatili Zaključak o proceni rizika od katastrofa za teritoriju grada Valjeva. Razlog za donošenje je efikasna priprema za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva.
Takođe, prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa javnih preduzeća, čiji je osnovač grad Valjevo za period od 1.1.2021. do 3.9.2021, godine.
Poslednje dve tačke na današnjoj sednici Gradskog veća, vezane su za Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo i rešenje o odbijanju žalbe za naknadu troškova postupka, na ime naknade i nagrade za sastavljanje žalbe.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!