Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Izložba posvećena novinaru Milošu Jevtiću

Na današnji dan 1936. godine u selu Gornja Bukovica rođen je  Miloš Miša Jevtić,  u uči­telj­skoj po­ro­di­ci. Osnov­nu ško­lu učio je u Gor­njoj Bu­ko­vi­ci i Vragočanici, a gim­na­zi­ju u Kamenici i Va­lje­vu, gde je 1954. ma­tu­ri­rao. Knji­žev­nost je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ra­dio je naj­pre u Kul­tur­no-pro­svet­nom ve­ću Ju­go­sla­vi­je. Ka­sni­je je bio, pr­vo, se­kre­tar Kul­tur­no-pro­svet­ne za­jed­ni­ce Be­o­gra­da, a po­tom Kul­tur­no-pro­svet­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je. U Ra­dio Be­o­gra­du je ra­dio od 1974. do 2001, go­di­ne, ka­da je pen­zi­o­ni­san

Za novinarski rad, Jevtić je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda, Vukovu nagradu, Zlatni beočug i nagradu Udruženja novinara  za životno delo..

Jevtić je autor dugovečne emisije „Gost Drugog programa“ Radio Beograda i kolekcije „Odgovori” koju čine više od 200 knjiga.

Dragocena je podrška koju gospodin Jevtić,kao novinar, književnik i publicista daje radu naše ustanove. Zahvaljujući kome smo do sada imali priliku da našoj publici predstavimo život i delo velikih pregalaca iz sveta nauke, kulture i zdravstva. Povodom rođendana gospodina Miše, zaposleni u biblioteci u Osečini i Peckoj priredili su prigodnu izložbu Mišinih knjiga

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!