Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI

Na osnovu Sporazuma br.101-11/17-02 od 23.02.2017. godine o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Valjeva,

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo u saradnji sa Gradom Valjevo raspisuje

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI 

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to: – do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem, – do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem, – do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Javni poziv je otvoren do 17.03.2017. godine.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od: – 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, – 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i – 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem; 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA Uslovi Pravo učešća u realizaciji programa stručna praksa može ostvariti poslodavac pod uslovom: – da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje; – da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža; – da ima najmanje jedno zaposleno lice;

2 – da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe koje: o ima srednje, više ili visoko obrazovanje o nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita – da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji ispunjava zakonom predviđene uslove Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

Dokumentacija za podnošenje zahteva: – zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe; – fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;  Obaveštenje Poreske uprave o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;  izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS) overen od strane poslodavca, za prijavu podnetu u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;  uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze – izvod iz zakona/opšteg akta poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža/polaganja stručnog ispita; – dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva, dokaz o kvalifikaciji mentora i radnom iskustvu u struci. Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

Način podnošenja zahteva: Zahtev za učešće u programu podnosi se u Filijali zapošljavanja Valjevo prema sedištu poslodavca ili prema mestu angažovanja lica, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u NSZ-Filijali Valjevo.

IV DONOŠENJE ODLUKE Odluka o sprovođenju programa stručna praksa donosi se na osnovu provere ispunjenosti uslova podnetog zahteva za učešće u programu. Provera podnetih zahteva Nacionalna služba proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Nacionalna služba zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca. Odluka o sprovođenju programa stručne prakse 3 Odluku o sprovođenju programa stručne prakse donosi Gradonačelnik grada Valjeva, na osnovu mišljenja i preporuka Saveta za zapošljavanje, a sve u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Valjevo, Gradonačelnik grada Valjeva i poslodavac u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi. Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA Poslodavac je u obavezi da: – stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze; – osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova; – dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom; – dostavi Nacionalnoj službi izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom; – organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom, – izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu; – omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i – obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene. U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 8 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja da izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja, koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom za preostalo vreme definisano ugovorom uvećanim za period sprovedene zamene.

VII OSTALE INFORMACIJE Informacije o programu mogu se dobiti u Filijali zapošljavanja Valjevo na telefone: 295-606, 295-632.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!