Вести

Одржана 80. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа, прихваћена је Одлука о јавном задуживању града Ваљева. Уз прибављену сагласност од Министарства финансија Републике Србије, одобрава се задуживање града Ваљева на износ од 155.000.000,00 динара, за финансирање инфраструктурног опремања привредне зоне.

Град Ваљево планира у 2023. години инфраструктурно опремање привредне зоне, у циљу реализације инвестиција и отварања производних погона привредног друштва „Бизерба“ и привредног друштва са ограниченом одговорношћу „Хансгрохе“, који су проглашени пројектима од значаја за Републику Србију. Локална самоуправа је Одлуком о буџету града Ваљева предвидела 125.000.000,00 динара за изградњу недостајуће инфраструктуре, а део недостајућих средстава у износу од 155.000.000,00 динара неопходно је обезбедити из кредитног задужења, како би сва неопходна инфраструктура била реализована по договореној динамици са инвеститорима.

Градоначелник града Ваљева Лазар Гојковић

Такође, данас је прихваћена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – први ребаланс.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – први ребаланс, планирани су приходи и примања и пренета неутрошена средства у износу од 4.768.345.321,80 динара средстава буџета града и 85.910.199,06 динара средстава из осталих извора, тако да укупна планирана јавна средства износе 4.854.255.520,86 динара.

Жељко Табашевић, руководилац Одељења за финансије

Ребалансом планирна средства буџета града су повећана за 326.630.000,00 динара. Што се тиче расходовне стране, првим ребалансом расходи и издаци су планирани у износу од 4.768.345.321,80 динара, као и 85.910.199,06 динара расхода и издатака из других извора.

Утврђена је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2022. годину. Овом одлуком регулише се ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја, који чине садржај завршног рачуна буџета града Ваљева за 2022. годину. Екстерну ревизију обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Бранко Вуковић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру

Прихваћена је Прва измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфаструктуре, Првом изменом Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфаструктуре за 2023. годину, опредељена су укупна јавна средства од 1.409.113.660 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину.

Утврђени су предлози решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП – а „Топлана“, „Видрак“ и „Полет“ за 2023. годину, као и предлози решења о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину, истих предузећа.

Иван Филиповић, директор ЈКП „Водовод“ Ваљево

Утврђен је предлог Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објекта јавног водовода у 2023. години, као и предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објекта јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод“.

Прихваћен је предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2023. години. Укупна планирана средства буџетског фонда за заштиту животне средине планирана су у износу од 208.532.560,00 динара.

Чланови Градског већа прихватили су предлог програма коришћења средстава за предузимање мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2023. години.

На данашњој седници Градског већа, утврђен је предлог Одлуке о покретању иницијативе за проширење подручја слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева. Проширење слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева има за циљ економски развој града Ваљева, кроз повећање конкурентности града, унапређење пословног амбијента стварањем додатних услова за јачање постојећих и привлачење нових инвестиција, повећања обима производње роба и пружања услуга, запошљавања, трансфера савремених технологија и све друго што води даљем напретку града.

Начелник Градске управе Небојша Петронић

С тим у вези, одобрава се покретање ове иницијативе, а на основу достављеног писма о намерама привредног друштва „Хансгрохе“, у коме је исказано интересовање да послује у режиму слободне зоне.

Виолета Павловић, руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу

Утврђен је предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом кат. парцеле број 6859/4 КО Ваљево. „Комас“ доо Ваљево са седиштем у Ваљеву, поднео је захтев за отуђење из јавне својине непосредном погодбом грађевинског земљишта поменуте кат. парцеле, ради исправке парцела, тачније спајања са суседном парцелом број 6874 КО Ваљево, у власништву подносиоца захтева. Такође, чланови Градског већа су прихватили предлог Одлуке о уређењу начина коришћења кат. парцеле број 8632 КО Ваљево. У листу непокретности број 3793 КО Ваљево, поменута кат. парцела је уписана као јавна својина града Ваљева са обимом удела 916/1104 и приватна својина „НИС“ а.д. Нови Сад са обимом удела 188/1104. Ради регулисања уређења начина коришћења парцеле, ангажовано је стручно лице за потребе одређивања мере и граница сувласничких удела. На основу свега наведеног, а у смислу одредаба Закона, стекли су се услови за уређење начина коришћења поменуте кат. парцеле.

Александар Пурић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине

Прихваћен је предлог Закључка о исправци техничких грешака у планском документу „Измене и допуне плана Генералне регулације за туристички центар Дивчибаре – трећа измена“.

Донети су предлози решења о давању сагласности на статут ЈКП „Видрак“, као и на статут Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.

Разматрана је допуна Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Ваљева.

Прихваћен је предлог Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације.

Виктор Мићић, заменик председника Скупштине града Ваљева

Одбијени су приговори републичког урбанистичког инспектора, поднетих за урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословног објеката, као и два приговора урбанистичког инспектора на изградњу стамбеног објекта апартманског типа и на локацијске услове за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама.

Такође, одбијена је жалба изјављена на решење Градске управе Ваљева, Одељења за друштвене делатности, а везана је за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије.

Дата је сагласност за два решења Комисије за утврђивање основа висине и накнаде штете услед уједа паса луталица.

Прихваћен је предлог Закучка о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе апотека „Ваљево“ Ваљево

Uspon
Back to top button