Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePrivreda

Opšta bolnica Valjevo raspisuje za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu  člana 7. Posebnog  kolektivnog  ugovora  za  zdravstvene  ustanove  čiji  je  osnivač  RS,  autonomna  pokrajina   i  jedinica   lokalne  samouprave  ( ,,Sl.glasnik  RS ,,br.96/2019)   i  odluke   v.d. direktora   o  raspisivanju   javnog  oglasa ,  br.OBV -01-1220 od  11.02.2020.godine

 

Opšta  bolnica  Valjevo  raspisuje

JAVNI  OGLAS za  prijem   u   radni  odnos   na  određeno  vreme , radi  zamene privremeno  odsutne  zaposlene, do  povratka  sa  trudničkog,  porodiljskog  odsustva  i  odsustva  sa  rada  radi  nege  deteta , za  radno  mesto

– medicinska  sestra/tehničar  na  ostalim  bolničkim   odeljenjima , za   potrebe  Službe   za  pedijatriju  sa  pedijatrijskim  odeljenjem  i specijalističkim  kabinetima  –  1  izvršilac

 

Uslovi  za  prijavu  kandidata  na  oglas :

– završena   srednja   medicinska   škola , pedijatrijski smer , IV stepen  stručne  spreme

– položen  stručni  ispit

 

Prilikom  prijavljivanja  na  oglas  potrebno  je  dostaviti  sledeća  dokumenta:

–  prijava  na  oglas  sa  kratkom  biografijom  i  kontakt  podacima

– fotokopija   diplome   o  stečenom   obrazovanju   odgovarajućeg   profila

– fotokopija   uverenja  o  položenom  stručnom   ispitu

– izvod  iz  matične  knjige  venčanih  /ako  je  došlo  do promene  prezimena /

 

Rok  za prijavljivanje na  oglas  je  osam  dana  od  dana  objavljivanja  oglasa  u  publikaciji ,,Poslovi,,  kod  Nacionalne  službe  za  zapošljavanje.

Neblagovremene    i  nepotpune  prijave  neće  biti  uzete   u   razmatranje.

Prijave   sa dokumentacijom   dostaviti   na   adresu:

Opšta   bolnica   Valjevo

Odeljenje za  pravne, kadrovske  i  administrativne  poslove

Ul.Sinđelićeva  br.62

14000 Valjevo

Sa naznakom: ,,Prijava  na  oglas  za  prijem  u  radni  odnos  za  poslove……………………

(navesti  tačan  profil  za  koji  kandidat  podnosi  prijavu)

 

Opšta  bolnica  Valjevo  raspisuje

  za  prijem   u   radni  odnos   na  određeno  vreme ,  do   šest   meseci,  radi  obezbeđenja   uslova   u  pogledu   kadra  za  obavljanje  zdravstvene  delatnosti , za  radno  mesto

 

– medicinska  sestra/tehničar   u  transfuziologiji  ,   za  potrebe  Odeljenja  bolnička  banka  krvi –klinička  transfuzija  –  1 izvršilac

 

Uslovi  za  prijavu  kandidata  na  oglas :

-završena  srednja  medicinska  škola, IV  stepen  stručne  spreme

-položen  stručni  ispit

-završen  specijalistički  ispit  za  rad  u  službi  za  transfuziju  krvi

 

Prilikom  prijavljivanja  na  oglas  potrebno  je  dostaviti  sledeća  dokumenta:

–  prijava  na  oglas  sa  kratkom  biografijom  i  kontakt  podacima

–  fotokopija   diplome   o  završenoj   školi  odgovarajućeg  profila

–  fotokopija  uverenja  o  položenom  stručnom  ispitu

– fotokopija   uverenja  o  završenom  specijalističkom  ispitu  za  rad  u  službi  za  transfuziju  krvi

– izvod  iz  matične  knjige  venčanih  /ako  je  došlo  do promene  prezimena /

 

Rok  za prijavljivanje na  oglas  je  osam  dana  od  dana objavljivanja  oglasa  u  publikaciji  ,,Poslovi,,  kod  Nacionalne  službe  za  zapošljavanje.

Neblagovremene    i  nepotpune  prijave  neće  biti  uzete   u   razmatranje.

 

Prijave   sa dokumentacijom   dostaviti   na   adresu:

Opšta   bolnica   Valjevo

Odeljenje za  pravne, kadrovske  i  administrativne  poslove

Ul.Sinđelićeva  br.62

14000 Valjevo

Sa naznakom: ,,Prijava  na  oglas  za prijem  u  radni  odnos  za  poslove……………………

(navesti  tačan  profil  za  koji  kandidat  podnosi  prijavu)

 

Na osnovu  člana 7. Posebnog  kolektivnog  ugovora  za  zdravstvene  ustanove  čiji  je  osnivač  RS,  autonomna  pokrajina   i  jedinica   lokalne  samouprave  ( ,,Sl.glasnik  RS ,,br.96/2019)   i odluke   v.d. direktora   o  raspisivanju   javnog  oglasa ,  br.OBV -01-1224  od  11.02.2020.godine

 

Opšta  bolnica  Valjevo  raspisuje

JAVNI  OGLAS

za  prijem   u   radni  odnos   na  određeno  vreme,   do   šest   meseci , radi  obezbeđenja   uslova   u  pogledu   kadra  za  obavljanje  zdravstvene  delatnosti , za  radno  mesto

 

– servirka  ,   za  potrebe   Službe  za  tehničke  i  pomoćne  poslove- Odsek  za  pripremu  i  distribuciju hrane –  1 izvršilac

 

Uslovi  za  prijavu  kandidata  na  oglas :

-srednje  obrazovanje;

izuzetno:

-osnovno  obrazovanje  i  radno  iskustvo  na tim  poslovima  stečeno   do  dana  stupanja  na  snagu  uredbe  o  katalogu  radnih  mesta

 

Prilikom  prijavljivanja  na  oglas  potrebno  je  dostaviti  sledeća  dokumenta:

–  prijava  na  oglas  sa  kratkom  biografijom  i  kontakt  podacima

–  fotokopija   diplome  /svedočanstva  o  završenoj  školi

– izvod  iz  matične  knjige  venčanih  /ako  je  došlo  do  promene  prezimena /

 

Rok  za prijavljivanje na  oglas  je  osam  dana  od  dana objavljivanja  oglasa  u  publikaciji  ,,Poslovi,,  kod  Nacionalne  službe  za  zapošljavanje.

Neblagovremene    i  nepotpune  prijave  neće  biti  uzete   u   razmatranje.

 

Prijave   sa dokumentacijom   dostaviti   na   adresu:

Opšta   bolnica   Valjevo

Odeljenje za  pravne, kadrovske  i  administrativne  poslove

Ul.Sinđelićeva  br.62

14000 Valjevo

Sa naznakom: ,,Prijava  na  oglas  za prijem  u  radni  odnos  za  poslove……………………

(navesti  tačan  profil  za  koji  kandidat  podnosi  prijavu)

Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!