Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Druga sednica Skupštine Grada

Druga sednica Skupštine grada održava se danas u Centru za kulturu, a do sada je usvojeno 17 tačaka dnevnog reda od ukupno 45 tačke.

Prva tačka dnevnog reda današnje sednice bila je potvrđivanje mandata novih odbornika u Skupštini grada Valjeva.

Odbornici Skupštine grada potvrdili su mandate  novim odbornicima sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, Milanu Radoviću, Draganu Ostojiću i  Milošu Miletiću.

Zbog epideimije virusa Korona, odbornici iz prošlog saziva nisu bili u prilici da usvoje predlog Odluke o dodeli nagrade grada Valjeva za 2019. godinu, tako da se  ova tačka našla na današnjem dnevnom redu i ista je usvojena.

Kao najvažnija tačka dnevnog reda koja je usvojena, jeste završni račun budžeta grada Valjeva za 2019. godinu.

Ukupno su ostvareni  tekući prihodi i  primanja u iznosu od  3.017.051.659,85 prihoda računa izvršenja budžeta i tekući prihodi, primanja u iznosu od 119.206.955,36  iz ostalih prihoda budžetskih korisnika, što ukupno čini iznos od 3.136.258.615,21 dinara.

Ukupno su izvršeni tekući rashodi, kapitalni izdaci i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine računa izvršenja budžeta u iznosu od 3.007.653.813,66 dinara i izvršeni tekući rashodi, kapitalni izdaci i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine iz ostalih izvora u iznosu od 92.646.585,29 dinara, što ukupno čini iznos od 3.100.300.398,95 dinara.

Danas je usvojen i šestomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2020. godine.

Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju iznose 3.665.180.686,27 dinara i 156.675.647,46 dinara prihoda iz ostalih izvora što ukupno iznosi 3.821.856.333,73 ukupnih javnih sredstava.

Na dan 30. juna prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iznose 1.375.671.111,03 dinara i ostvarena su sa 37,53% u odnosu na plan iz sredstava budžeta, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 106.046.937,50 dinara.

Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 1.221.987.448,06 dinara i realizovana su sa 33,34% u odnosu na plan, dok su sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 40.740.334,66 dinara odnosno sa 26% u odnosu na plan.

Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine iznosilo je 174.844.834,27 dinara.

Takođe je razmatran i usvojen predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu – drugi rebalans.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu grada Valjeva  za 2020. godinu –drugi rebalans planirani su prihodi  i primanja u  iznosu od 3.298.000.000 dinara sredstava budžeta grada i 184.020.279,50 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika tako da su ukupno planirana javna sredstva u iznosu od 3.482.020.279,50 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su smanjena za 384.574.527,82 dinara odnosno za 10,44% od čega su primanja od zaduživanja smanjena za 150.000.000 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika umanjena za 6.814.290,66 dinara odnosno za 3,57%.

Usvojena je druga izmena plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2020. godinu.

Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata  komunalne infrastrukture, Prvom izmenom plana komunalne izgradnje opredeljena su ukupna sredstva od 1.103.564.502 dinara koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu.

Rashodi predviđeni Drugom izmenom plana komunalne izgradnje za 2020. godinu su predviđeni i prilagođeni u skladu sa preuzetim obavezama u tekućoj godini i prihodima budžeta grada Valjeva u prvih osam meseci tekuće godine.

Odbornici su usvojili predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Valjevo.

Zarić Bogoljub iz Gorića podneo je zahtev da se delu naseljenog mesta na kome se nalazi zajednička grobnica i spomenik streljanim meštanima u odmazdi fašista i kaznene ekspedicije, dodeli naziv „Spomen park žrtvama  fašizma“. Komisija je već odredila nazive ulica po žrtvama Radomiru Pantiću i Borisavu Stojanoviću koji su streljani istog dana u istom događaju. Ovim predlogom se odaje počast i ostalim žrtvama. Podnosilac zahteva je potomak streljanog oca Dušana Zarića i strica Mihaila Zarića.

Komisija za određivanje naziva ulica i drugih delova naseljenog mesta je prihvatila podneti predlog. Donošenjem ove Odluke obeležio bi se dan stradanja i pomen na svih šest žrtava fašizma.

Usvojen je i predlog odluke o izmeni Odluke o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Blizonje.

Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja bili su prošlogodišnji izveštaji javnih komunalnih preduzeća, kao i izveštaji o tromesečnom i šestomesečnom poslovanju. Po Zakonu o lokalnoj samoupravi gradska preduzeća su u obavezi da skupštinama, kao osnivačima podnose tromesečne izveštaje o radu, a razlog za to je da se blagovremeno interveniše u slučaju da dođe do određenih problema. Pomenute tačke dnevnog reda su se tek sada našle na razmatranju zbog vanredne okolnosti izazvane epidemijom korona virusa. Odbornici su usvojili izveštaje o poslovanju javnih komunalnih preduzeća za prošlu godinu kao i tromesečne i šestomesečne izveštaje za ovu godinu. JKP „Toplana-Valjevo“ je dobila saglasnost da se kreditno zaduži u iznosu od 60.000.000,00 dinara kako bi sredstva upotrebila za nabavku energenata. Takođe  su odbornici dali saglasnost na Odluku o povećanju osnovnog kapitala ovog preduzeća.

Doneta je odluka o izmeni Odluke o poveravanju poslova na izgradnji objekata etno tržnice u naseljenom mestu Divčibare sa rokom završetka radova  31.12.2020. godine.

Doneta je i odluka o izmenama Odluke o Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, a razlog je što će opština Mionica u buduće samostalno obavljati poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu se vrši usklađivanje odredaba postojeće odluke sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu, komunalnoj miliciji, inspekcijskom nadzoru i o trgovini. U skladu sa navedenim zakonima ovom odlukom precizirane su nadležnosti inspektora Gradske uprave u vršenju nadzora nad isticanjem i pridržavanjem radnog vremena objekata čije radno vreme utvrđuje postojeća odluka.

U dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma data je mogućnost Gradskom veću da ih za vreme epidemiološke situacije odlože za druge termine koje će odrediti posebnim aktom, a uz saglasnost ZZJZ.

Doneta je i Odluka o uniformi i oznakama komunalne milicije grada Valjeva, kao i Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa „Urban –Tehniks“ d.o.o. Valjevo u delu naseljenog mesta Beloševac.

Usvojen je Izveštaj o ostvarivanju programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2019. godini,  kao i program korišćenja sredstava fonda u 2020. godini.

Odluka o izmeni Odluke o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2020. godini je usvojena.

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu  su usvojene tri mere aktivne politike zapošljavanja i one će se sprovoditi kroz stručnu praksu, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima i subvencije za samozapošljavanje. Ovim merama biće obuhvaćeno 41 lice.

Doneta je Odluka o poveravanju poslova upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u naselju „Bair“

Odbornici su doneli Odluku o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine grada Valjeva, koji će biti na stalnom radu u Skupštini grada Valjeva.

Prestala je funkcija vršiocu dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu „Valis“  Miodragu Mijailoviću. Skupština je za vršioca dužnosti direktora „Valisa“ imenovala Željka Ostojića, diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja iz Valjeva. Funkciju vršioca dužnosti direktora u JKP „Vidrak“ od 1. oktobra obavljaće Ksenija Badem, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture.

Predložene su izmene u 25 komisija i saveta.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Oznake
Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!