ВестиИнформације

Друга седница Скупштине Града

Друга седница Скупштине града одржава се данас у Центру за културу, а до сада је усвојено 17 тачака дневног реда од укупно 45 тачке.

Прва тачка дневног реда данашње седнице била је потврђивање мандата нових одборника у Скупштини града Ваљева.

Одборници Скупштине града потврдили су мандате  новим одборницима са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу“, Милану Радовићу, Драгану Остојићу и  Милошу Милетићу.

Због епидеимије вируса Корона, одборници из прошлог сазива нису били у прилици да усвоје предлог Одлуке о додели награде града Ваљева за 2019. годину, тако да се  ова тачка нашла на данашњем дневном реду и иста је усвојена.

Као најважнија тачка дневног реда која је усвојена, јесте завршни рачун буџета града Ваљева за 2019. годину.

Укупно су остварени  текући приходи и  примања у износу од  3.017.051.659,85 прихода рачуна извршења буџета и текући приходи, примања у износу од 119.206.955,36  из осталих прихода буџетских корисника, што укупно чини износ од 3.136.258.615,21 динара.

Укупно су извршени текући расходи, капитални издаци и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине рачуна извршења буџета у износу од 3.007.653.813,66 динара и извршени текући расходи, капитални издаци и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине из осталих извора у износу од 92.646.585,29 динара, што укупно чини износ од 3.100.300.398,95 динара.

Данас је усвојен и шестомесечни Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2020. године.

По спроведеним решењима планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства по шестомесечном извештају износe 3.665.180.686,27 динара и 156.675.647,46 динара прихода из осталих извора што укупно износи 3.821.856.333,73 укупних јавних средстава.

На дан 30. јуна приходи, примања и пренета неутрошена средства износе 1.375.671.111,03 динара и остварена су са 37,53% у односу на план из средстава буџета, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 106.046.937,50 динара.

Расходи и издаци из средстава буџета су реализовани у износу од 1.221.987.448,06 динара и реализована су са 33,34% у односу на план, док су средства из осталих извора реализована у износу од 40.740.334,66 динара односно са 26% у односу на план.

Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна текуће године износило је 174.844.834,27 динара.

Такође је разматран и усвојен предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину – други ребаланс.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету града Ваљева  за 2020. годину –други ребаланс планирани су приходи  и примања у  износу од 3.298.000.000 динара средстава буџета града и 184.020.279,50 средстава из осталих извора буџетских корисника тако да су укупно планирана јавна средства у износу од 3.482.020.279,50 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су смањена за 384.574.527,82 динара односно за 10,44% од чега су примања од задуживања смањена за 150.000.000 динара, док су средства из осталих извора буџетских корисника умањена за 6.814.290,66 динара односно за 3,57%.

Усвојена је друга измена плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2020. годину.

За финансирање изградње и одржавања објеката  комуналне инфраструктуре, Првом изменом плана комуналне изградње опредељена су укупна средства од 1.103.564.502 динара која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину.

Расходи предвиђени Другом изменом плана комуналне изградње за 2020. годину су предвиђени и прилагођени у складу са преузетим обавезама у текућој години и приходима буџета града Ваљева у првих осам месеци текуће године.

Одборници су усвојили предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево.

Зарић Богољуб из Горића поднео је захтев да се делу насељеног места на коме се налази заједничка гробница и споменик стрељаним мештанима у одмазди фашиста и казнене експедиције, додели назив „Спомен парк жртвама  фашизма“. Комисија је већ одредила називе улица по жртвама Радомиру Пантићу и Борисаву Стојановићу који су стрељани истог дана у истом догађају. Овим предлогом се одаје почаст и осталим жртвама. Подносилац захтева је потомак стрељаног оца Душана Зарића и стрица Михаила Зарића.

Комисија за одређивање назива улица и других делова насељеног места је прихватила поднети предлог. Доношењем ове Одлуке обележио би се дан страдања и помен на свих шест жртава фашизма.

Усвојен је и предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Близоње.

На дневном реду скупштинског заседања били су прошлогодишњи извештаји јавних комуналних предузећа, као и извештаји о тромесечном и шестомесечном пословању. По Закону о локалној самоуправи градска предузећа су у обавези да скупштинама, као оснивачима подносе тромесечне извештаје о раду, а разлог за то је да се благовремено интервенише у случају да дође до одређених проблема. Поменуте тачке дневног реда су се тек сада нашле на разматрању због ванредне околности изазване епидемијом корона вируса. Одборници су усвојили извештаје о пословању јавних комуналних предузећа за прошлу годину као и тромесечне и шестомесечне извештаје за ову годину. ЈКП „Топлана-Ваљево“ је добила сагласност да се кредитно задужи у износу од 60.000.000,00 динара како би средства употребила за набавку енергената. Такође  су одборници дали сагласност на Одлуку о повећању основног капитала овог предузећа.

Донета је одлука о измени Одлуке о поверавању послова на изградњи објеката етно тржнице у насељеном месту Дивчибаре са роком завршетка радова  31.12.2020. године.

Донета је и одлука о изменама Одлуке о Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, а разлог је што ће општина Мионица у будуће самостално обављати послове правне заштите имовинских права и интереса.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о радном времену се врши усклађивање одредаба постојеће одлуке са одредбама Закона о угоститељству, комуналној милицији, инспекцијском надзору и о трговини. У складу са наведеним законима овом одлуком прецизиране су надлежности инспектора Градске управе у вршењу надзора над истицањем и придржавањем радног времена објеката чије радно време утврђује постојећа одлука.

У допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе, спорта, привреде и туризма дата је могућност Градском већу да их за време епидемиолошке ситуације одложе за друге термине које ће одредити посебним актом, а уз сагласност ЗЗЈЗ.

Донета је и Одлука о униформи и ознакама комуналне милиције града Ваљева, као и Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса „Урбан –Техникс“ д.о.о. Ваљево у делу насељеног места Белошевац.

Усвојен је Извештај о остваривању програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2019. години,  као и програм коришћења средстава фонда у 2020. години.

Одлука о измени Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2020. години је усвојена.

Локалним акционим планом запошљавања за 2020. годину  су усвојене три мере активне политике запошљавања и оне ће се спроводити кроз стручну праксу, субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима и субвенције за самозапошљавање. Овим мерама биће обухваћено 41 лице.

Донета је Одлука о поверавању послова управљања и одржавања на изграђеној канализацији отпадних вода у насељу „Баир“

Одборници су донели Одлуку о радноправном статусу заменика председника Скупштине града Ваљева, који ће бити на сталном раду у Скупштини града Ваљева.

Престала је функција вршиоцу дужности директора Установе за физичку културу „Валис“  Миодрагу Мијаиловићу. Скупштина је за вршиоца дужности директора „Валиса“ именовала Жељка Остојића, дипломираног професора физичког васпитања из Ваљева. Функцију вршиоца дужности директора у ЈКП „Видрак“ од 1. октобра обављаће Ксенија Бадем, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Предложене су измене у 25 комисија и савета.

Све тачке дневног реда су усвојене.

Uspon
Back to top button