Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePrivreda

RANI JAVNI UVID PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA BRANU I VIŠENAMENSKU AKUMULACIJU „PRIČEVIĆ“ NA RECI OBNICI

Pravni osnov za izradu Plana detaljne regulacije za branu i višenamensku
akumulaciju „Pričević“ na reci Obnici, sadržan je u:
– Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09 – ispr., 64/10 –
odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – US 132/2014 i
145/2014-US).
– Odluci o izradi Plana detaljne regulacije za branu i višenamensku akumulaciju
„Pričević“ na reci Obnici (Službeni glasnik grada Valjeva, br. 14/2016, broj odluke:
350-310/16-07).
Sadržaj plana definisan je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj
72/09 i 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –
odluka US, 98/13 – US, 132/2014 i 145/2014-US) i Pravilnikom o sadržini, načinu i
postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“
br. 64/2015).
Planski osnov:
Planski osnov za izradu Plana detaljne regulacije za branu i višenamensku
akumulaciju „Pričević“ na reci Obnici su Regionalni prostorni plan Kolubarskog i
Mačvanskog upravnog okruga (Službeni glasnik RS, br. 11/2015) i Prostorni plan
grada Valjeva (Službeni glasnik grada Valjeva, br. 3/2013).
Plan detaljne regulacije za branu i višenamensku akumulaciju „Pričević“ na reci
Obnici predstavlja dalju razradu Regionalnog prostornog plana Kolubarskog i
Mačvanskog upravnog okruga i Prostornog plana grada Valjeva uz poštovanje
smernica i stečenih urbanističkih obaveza.

Odlukom je utvrđena preliminarna granica Plana, a u grafičkim prilozima je
prikazan i zahvat buduće brane i akumulacije, preuzet iz „Studije unapređenja
zaštite od voda u slivu reke Kolubare“, koji se delimično poklapa sa granicom
Plana iz Odluke. Konačna granica predmetnog planskog područja biće definisana
prilikom pripreme i stručne kontrole Nacrta plana gde će se precizno definisati
zahvat akumulacije.
Prostor predviđen Odlukom za razradu ovim Planom obuhvata površinu od oko 43,07
ha u katastarskim opštinama Pričević i Majinović. Granica akumulacije, preuzeta
iz pomenute studije, zalazi i u katastarsku opštinu Bobova. Plan bi trebalo da
obuhvati površine za branu i akumulaciju sa pojasom zaštitnog zelenila.
Preliminarna granica, prema Odluci, obuhvata sledeće katastarske parcele:
981/1, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 993/1, 993/2, 994, 995, 996,
997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1202/1, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 2132, 1233, 1234/1, 1236, 1237, 1238/1, 1352/3, 1352/5, 1362,
1364/1, 1364/2, 1364/4, 1369, 1370, 1377, 1386, 2623 i 2628, sve u KO Pričević;
325, 326, 327, 328, 331/1, 332, 333/2, 333/3, 340, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350/1, 351,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 360/1, 362/2, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366, 414/3, 414/4,
425/1, 426/1, 426/2, 427, 448/3, 687, 691, 692, 695, 696, 697, 698, 701, 702, 703, 713, 714,
718/1, 718/3, 718/4, 719, 720, 723, 961, 962, 964, 965, 966, 970/1, 970/3, 971/1, 995, 996,997, 998, 999, 1000, 1002, 1005, 1005, 1006, 1007, 1010/1, 1148 i 1151, sve u KO
Majinović. VODNA INFRASTRUKTURA
Snabdevanje vodom ostalih naselja
Po realizaciji Regionalnog Kolubarskog sistema postepeno će se uključivati i
pojedini parcijalni objekti i lokalni vodovodni sistemi seoskih naselja u zapadnom
delu područja grada
Gornja Bukovica, Stapar, V. Kamenica, Osladić, Beomužević, Pričević, Majinović,
Tupanci, Balinović, Stave, Vragočanica i Stanina Reka. Sadašnji seoski vodovodi,
čija izvorišta ne zadovoljavaju buduće potrebe, fazno će se priključivati na
regionalni sistem pod uslovima utvrđenim u delu II. 1.5.2.1. Prostornog plana.
Snabdevanje iz vlastitih izvorišta ostalih naselja na području grada (Gornje
Leskovice, Taor, Vujinovača, Suvodanje, Miličinica, Vlašić, Oglađenovac, Gornja
Glava i Blizonje) podrazumeva njihovu potpunu zaštitu i korišćenje primenom mera
utvrđenih u delu II. 1.5.2.1. Prostornog plana.
Deo lokalnih potreba obezbediće se kompaktnim postrojenjima za prečišćavanje
vode u zonama izvorišta podzemnih voda, kao i na vodotocima na kojima je moguća
realizacija mikroakumulacija. Potencijalne lokacije za male vodoakumulacije sa
višenamenskim funkcijama, uključujući i mHE, jesu na reci Obnici (na području
katastarskih opština Majinović i Bobova), Zavojšnici (malim delom na području
katastarske opštine Suvodanje, većim delom van obuhvata ovog plana), Zabava
(malim delom na području katastarske opštine Gornje Leskovice, većim delom van
obuhvata ovog plana) i Bukovskoj reci (ispod Hajdučke kose na području katastarskih
opština Bačevci i Divčibare).
Hidrotehničke melioracije
Zemljište u dolini Kolubare se najvećim delom nalazi u IIa klasi po pogodnosti za
navodnjavanje, to jest pogodno je za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju u
uslovima navodnjavanja. Akumulacija „Stuborovni” dimenzionisana je sa jasno
definisanim prioritetnim korisnicima – snabdevanje vodom naselja i industrije
(REIS) – tako da ne može da ostvaruje neophodna regulisanja protoka za potrebe
navodnjavanja.
Intenzivniji razvoj sistema za navodnjavanje u dolini Kolubare biće moguć ukoliko
se realizuju namenske manje akumulacije (postoje mogućnosti na Ubu i Obnici).
Preduslov za dugoročni razvoj melioracionih sistema je stvaranje ekonomskih i
organizacionih okvira za transformaciju sektora poljoprivrede (proizvodnje,
otkupa, prerade do najviših nivoa finalizacije, prometa, itd.) u skladu sa
zahtevima razvoja primarne proizvodnje sa navodnjavanjem, tako da visoko
profitabilna poljoprivreda može da pokrije troškove održavanja, rekonstrukcije i
proširenja irigacionih sistema.Cilj izrade Plana je stvaranje zakonskog i planskog osnova za prostorno uređenje
područja u obuhvatu Plana, sa utvrđivanjem pravila uređenja i građenja za
karakterične celine i zone.
Izrada Plana zasniva se na postavljenim ciljevima i zadacima i to u skladu sa:
 Važećim Prostornim planom grada Valjeva,
 Važećim Regionalnog prostornog plana Kolubarskog i Mačvanskog upravnog
okruga,
 Mogućnostima geomorfoloških karakteristika terena, potrebama
investitora i principima zaštite životne sredine.Prostor u obuhvatu predmetnog Plana uglavnom se nalazi u funkciji poljoprivrednog
zemljišta, zemljišta pod šumom i forlanda reke. Na poljoprivrednom zemljištu su
pretežno zactupljene livade, voćnjaci i obradive površine. Kroz prostor u obuhvatu
Plana protiče reka Obnica, na kojoj se planira izgradnja brane.
U blizini reke Obnice nalaze se poljoprivredna domaćinstva, koja delom ili
potpuno zalaze u obuhvat Plana definisan Odlukom. Kroz dalje faze razrade Plana,
kada precizno bude definisana površina i pozicija akumulacije, definisaće se i
status pomenutih domaćinstava. U zoni uticaja akumulacije koja bi bila formirana branom izgrađenom u planiranom
profilu, nalazi se državni put i određeni broj poljoprivrednih domaćinstava ili
objekata, lociranih duž pravca državnog puta u naselju Pričević (na deonici dužine
oko 5 km).
Levom obalom doline reke Obnica od Bobove do Pričevića pruža se Državni put II
A reda br 143 Pričević-Pecka, deonica 14301 od čvora br. 2711 Pričevići (km0+000)
do čvora br. 14111 Pecka (km 25+990).
Ovaj državni pravac je od stacionaže km 1+426 do stacionaže km 5+981 u zoni
uticaja buduće akumulacije u slučaju izbora bilo kog pregradnog profila brane na
celoj dužini poteza od 4. 555 km.Brana i akumulacija
Na reci Obnici biće izgrađena brana „Pričević“, a njenom izgradnjom doći će do
formiranja akumulacije, čija će namena biti kontrola protoka vode reke Obnice,
odnosno odbrana od poplava kroz obavezno upravljanje akumulacijom. Pored ove
namene, u zavisnosti od nivoa vode u njoj, akumulacija može imati i ulogu
navodnjavanja i oplemenjivanja vodotoka u malovodnom periodu.
U grafičkim prilozima dat je preliminarni zahvat buduće akumulacije, preuzet iz
„Studije unapređenja zaštite od voda u slivu reke Kolubare“. Kroz dalje faze
razrade Plana, a na osnovu tehničke dokumentacije, biće preciznije definisana
površina potrebna za izgradnju brane i formiranje akumulacije. Oko akumulacije
treba predvideti i pojas zaštitnog zelenila u širini od 5 do 10 m.
Nakon velikih poplava koje su prethodnih godina pogodile našu zemlju, pristupilo
se razvoju strategije u cilju zaštite od budućih poplava. „Studija unapređenja
zaštite od voda u slivu reke Kolubare“ predviđa izgradnju brana na pritokama
Kolubare, među kojima je i brana na reci Obnici:
„Profil Pričević se nalazi na reci Obnici, koja se spaja sa rekom Jablanicom
i nastaje reka Kolubara. Profil se nalazi na oko 15,8 km uzvodno od ušća sa
Jablanicom, odnosno na 2,5 km od ušća Kamenice u Obnicu .
Razmatrani profil se nalazi na teritoriji opštine Valjevo, u zoni naselja
Pričević, na oko 17 km od grada Valjeva“.
Situacioni prikaz zone profila i retenzionog prostora Pričević
„Retenzioni prostor razmatranog profila karakteriše uglavnom brdski
predeo, sa rečnom dolinom širine oko 350 m. Retenzijom bi se većinski
zauzelo poljoprivredno zemljište (njive, livade, pašnjaci, voćnjaci..), oko
90%. Mali procenat potencijalnog zauzetog zemljišta je pod šumama, oko
5%.
Što se tiče naseljenosti, u retenzionom prostoru postoje domaćinstava
koja se nalaze uz državni put i uz lokalne seoske saobraćajnice.
U pogledu infrastrukture u razmatranom retenzionom prostoru prolazi deo
trase državnog puta IIA reda. Planskom dokumentacijom nisu predviđeni
veliki infrastrukturni objekti, koji bi predstavljali moguće ograničenje.Retenzioni potencijal profila Pričević je definisan krivama površine i
zapremine koje su prikazane u narednim tabelama i dijagramima“.
1 Državni put II A reda br 143 Pričević-Pecka, deonica 14301 od čvora br. 2711
Pričevići (km0+000) do čvora br. 14111 Pecka (km 25+990) nalazi se u prostoru
buduće akumulacije pa je izložena njenom direktnom uticaju. Stoga je potrebno
izvršiti njeno izmeštanje u zoni akumulacije.Za potrebe formiranja akumulacije, neophodno je da se ovaj put izmesti na dužini od
oko 4,5 km, odnosno iznad kote ≈320 mnm (nivo vode u akumulaciji pri nailasku
poplavnog talasa 100-godišnje velike vode, bez freeboard-a).
Trasiranje izmeštanja puta potrebno je da se zasniva na principima minimalnog
udaljavanja od postojeće trase i izbegavanja izgradnje mostova (preko pritoka buduće
akumulacije), a sve to u okvirima dozvoljenih projektnih elemenata puta.
Očekuje se da će izgradnja nove trase puta podrazumevati i izgradnju većeg broja
objekata: propusta, potpornih i obložnih zidova, useka i nasipa.
Prema rangu saobraćajnice – državni put II A u brežuljkastom terenu –računska
brzina Vrač = 60 km/h, pa je minimalni radijus trase Rmin = 120 m. Zbog različitih
terenskih uslova i karaktera pojedinih deonica, predviđaju se i ograničenja brzine
(do V=40km/h) i primena oštrijih putnih elemenata na tim deonicama (Rmin = 45 m).
Saobraćajni koncept biće sadržan u funkcionalnom rangiranju saobraćajnica na
osnovu Prostornog plana koji je dao kategorizaciju celokupne mreže naselja. S
obzirom na funkcionalni značaj saobraćajnice planirane u zahvatu Plana
razvrstavaju u sledeće kategorije:
Primarna mreža:
– Državni put
Sekundarna mreža
– Nekategorisani putevi
Državni put:
Planirano izmeštanje u zoni akumulacije.
Nekategorisani (pristupni) putevi:
Planiraju se pristupni putevi do krune brane, kao i njihova veza sa izmeštenom
trasom državnog puta II A reda br 143. Takođe, do postojećih poljoprivrednih
domaćinstava koja se zadržavaju pružaju se nekategorisani i atarski putevi. Ovim
Planom se potvrđuju po postojećoj trasi, van zone akumulacije u okviru pripadajuće
katastarske parcele. Plan detaljne regulacije bi trebalo da stvori osnov za utvrđivanje javnog interesa,
odnosno pribavljanje zemljišta u javno vlasništvo kako bi se realizovala izgradnja
brane i akumulacije.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!