ВестиИнформације

У ПОНЕДЕЉАК, 13. ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА

На 30 седници биће следеће тачке дневног реда :

Седницу можете пратити уживо на следећем линку:

https://youtube.com/live/6TCA0xIydvw?feature=share

1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА
ВАЉЕВА
2. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ-ПРВИ РЕБАЛАНС
3. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ
4. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
КОМУНАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ
5. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА
У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ „ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ДИВЧИБАРЕ–ТРЕЋА
ИЗМЕНА-„
6. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ЗА 2023. ГОДИНУ
7. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ
8. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

9. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ВАЉЕВА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ
10.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНИ УСЛУГА
ЗООХИГИЈЕНЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВИДРАК“
ВАЉЕВО
11.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
12.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ
13.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ
14.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА
ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ
ВОДОВОДА У 2023. ГОДИНИ
15.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ЦЕНАМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЈКП „ВОДОВОД-ВАЉЕВО“
16.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
ВАЉЕВА У 2023. ГОДИНИ
17.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА У 2023. ГОДИНИ
18.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ „ШАБАЦ“ НА ПОДРУЧЈЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
19.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – КАТ.ПАРЦ. БР. 6859/4 КО
ВАЉЕВО

20.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАЧИНА КОРИШЋЕЊА
КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 8632 КО ВАЉЕВО
21.ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО

Uspon
Back to top button